Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach FEL 2021-2027

utworzone przez | 5 kwietnia 2023 | Aktualności

Na podstawie art. 39 ust. 1, 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079)

Gmina Komarów-Osada ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, posiadającego siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa lubelskiego, do wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027, Priorytet 10 Lepsza Edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne. Wnioskodawcą będzie Gmina Komarów-Osada

  1. Celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja projektu skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze kształcenia ogólnego z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów Gminy Komarów-Osada
  2. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową umieszczoną na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej FEL 2021-2027.
  3. Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 5 kwietnia 2023r. do 27 kwietnia 2023 r.
  4. Załącznikiem do ogłoszenia jest Regulamin naboru oraz formularz oferty.
  5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne” osobiście, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, lub mailowo na adres: poczta@komarow.pl (decyduje data wpływu) do 27 kwietnia 2023r.
  6. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Komarów-Osada ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada

Osoby do kontaktu:
Jolanta Danielewicz, tel. 84 638 86 49, mail: jolanta.danielewicz@komarow.pl

Do pobrania:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz oferty

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content