Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY

utworzone przez | 19 maja 2015 | Ogłoszenia

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2015 r.

1.Wymagania osoby zatrudnionej na stanowisku Asystenta rodziny:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie   pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

e) wykształcenie;

– wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

– lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej

   roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

– lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

– lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

f) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

g) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

2.Wymagania wskazane:

1) prawo jazdy i własny środek transportu,

2) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

3) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

4) umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

5) kultura osobista

6) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy oraz kreatywność

7) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

8) umiejętność współpracy w zespole,

9) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na sytuacje stresowe,

10) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

11) nieposzlakowana opinia

12) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta rodziny:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny będzie m.in:

– współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,

– pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,

– pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

– merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

– pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

– motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny,

– udzielał pomocy w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej,

– prowadził dokumentację dotyczącą pracy z rodziną,

– dokonywał okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywał tę ocenę do GOPS.

 4. Informacje dodatkowe

1. Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny,

2. Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,

3. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę,

4. Asystentowi rodziny nie będzie przysługiwał zwrot kosztów przejazdu w ramach umowy zlecenia.

 5.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) List motywacyjny

! List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych   (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

g) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

i) Kopia dowodu osobistego,

j) Inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów ww. dokumentów.

 6.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Komarowie-Osadzie, Rynek 15

22-435 Komarów-Osada

z dopiskiem na kopercie „Asystent rodziny”

w terminie do 25-05-2015 r. do godz. 1500 (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka)

! Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie n i e    b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 84 615 31 22 od poniedziałku do piątku w godz.730 do 1530

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo do zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

 

                                                                                                 p.o Kierownika GOPS w Komarowie-Osadzie

                                                                                                                Marzanna Mikuła

 

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 16 kwietnia 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Krzywystok o numerze 335/1 o...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.
Skip to content