INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

utworzone przez | 30 sierpnia 2023 | Aktualności

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenia tej pomocy są niezależne od typu i rodzaju szkoły, do której uczeń uczęszcza, czy też od wyników w nauce ucznia – podstawowym kryterium przyznawania jest tutaj dochód na osobę w rodzinie ucznia.

Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Zasiłek szkolny natomiast, ma charakter jednorazowy – przyznaje się go z powodu zdarzenia losowego.

Obydwa rodzaje świadczeń należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Świadczenia te przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Komarów-Osada, bez względu na położenie szkoły, do której uczęszczają.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Szkoły dające prawo do pomocy materialnej:

 1. szkoła podstawowa dla dzieci i młodzieży,
 2. szkoła podstawowa dla dorosłych,
 3. liceum ogólnokształcące dla dorosłych,
 4. szkoły ponadpodstawowe:
  1. liceum dla dzieci i młodzieży,
  1. technikum,
  1. branżowa I i II stopnia,
  1. przysposabiająca do pracy uczniów niepełnosprawnych,
  1. dwuletnie studium policealne,
 5. kolegium pracowników służb społecznych.

Mogą to być szkoły każdego typu i rodzaju, dla dzieci, jak i dla dorosłych (dzienne, stacjonarne i zaoczne). Skreślenie z listy uczniów powoduje utratę świadczenia.

Świadczenia nie przysługują:

 1. dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne (w wieku 3-6 lat),
 2. dzieciom w „zerówkach”- nawet będących oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych,
 3. studentom szkół wyższych,
 4. słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych form pozaszkolnych,
 5. młodocianym zatrudnionym u pracodawców (nie uczęszczającym do szkoły).

Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych.

Stypendium szkolne – przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznanie stypendium uwarunkowane jest występowaniem chociaż jednej z przyczyn: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenia losowe. Przyczyną niskich dochodów w rodzinie może być i inna sytuacja – nie wymieniona powyżej.

Dla przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie, w której zamieszkuje uczeń. Jako rodzinę należy rozumieć osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące – art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, obecnie jest to kwota 600,00 zł.

Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu (w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Należy wykazać dochód nettotz. pomniejszonyo miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego należy wykazać powierzchnię gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych – dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, obecnie przyjmuje się miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 345,00 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny ucznia, a w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenia albo oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na wydatki dotyczące danego roku szkolnego, w tym w szczególności na zakup podręczników do nauki w szkole, lektur, encyklopedii i innych książek pomocniczych w procesie dydaktycznym, a także przyborów szkolnych lub innego wyposażenia ucznia wymaganego obligatoryjnie przez szkołę,
 2. częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania (organizowana przez szkołę np. dodatkowa nauka języka obcego, wyjazdy na tzw. zielone szkoły, zajęcia informatyczne itp.),
 3. częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. naukę języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe),
 4. dla uczniów szkół ponadpodstawowych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy, opłata za internat),
 5. możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Przykłady przedmiotów, których zakup może być refundowany przez stypendia szkolne:

 1. przybory szkolne, jak np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp.,
 2. podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia (ale nie poradniki hobbistyczne np. młodego wędkarza)- dla ucznia danej klasy w danym roku szkolnym,
 3. tornistry, stroje i obuwie sportowe, fartuchy czy rękawice ochronne dla uczniów szkół zawodowych (ewentualnie narzędzia),
 4. sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, ale służący wyłącznie do edukacji sportowej (rower jako środek transportu nie stanowi celu edukacyjnego),
 5. komputery, programy naukowe do tych komputerów, biurka i krzesła służące wyłącznie do nauki w domu,
 6. opłaty: czesnego, za zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych, za wycieczki turystyczno-krajoznawcze, za wyjścia do kin  teatrów, za wyjazdy do „zielonej szkoły”, za zajęcia prowadzone w klubach sportowych – w których uczestniczą uczniowie, związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadpodstawowych poza miejscem zamieszkania: zwrot za bilety, za zakwaterowanie w bursie czy internacie,
 7. mundurki szkolne i stroje galowe na akademie szkolne.

Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: (ich zakup nie może być refundowany przez stypendia szkolne) odzież i obuwie służące do codziennego noszenia (nie sportowe lub nie ochronne), podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza uczeń, okulary korekcyjne i inny sprzęt rehabilitacyjny, opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochronę w szkole, ubezpieczenia uczniów, czy wyżywienie w szkole.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium. Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne.

Refundacji kosztów dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

 1. faktur VAT,
 2. imiennych rachunków,
 3. imiennych biletów miesięcznych,
 4. kwitariuszy,
 5. dowodów wpłaty,
 6. wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:

 1. nazwę wystawcy,
 2. datę wystawienia/sprzedaży,
 3. numer dokumentu,
 4. imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy),
 5. pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

 

Terminy składania wniosków:

 • dla uczniów szkół do 15 września 2023 r.
 • dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2023 r.
 • dla uczniów i słuchaczy z nietypowym rokiem szkolnym do 15 lutego 2024r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć:

 1. rodzic ucznia (małoletni uczeń),
 2. pełnoletni uczeń,
 3. dyrektor szkoły lub kolegium.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi z tytułu zdarzenia losowego (m.in. śmierć członka rodziny, ciężka choroba w rodzinie, mająca przejściowy wpływ na pogorszenie się warunków materialnych ucznia, pożar, powódź, huragan, nawałnice, utrata mienia). Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć przed upływem 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia. Wzór wniosku i zasada jego składania jest identyczna jak w przypadku stypendium.

Załączniki:

 1. Oświadczenie o dochodach
 2. Oświadczenie o numerze konta bankowego
 3. Wniosek na stypendium i zasiłek szkolny

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content