Informacje dla użytkowników wyrobów zawierających azbest

utworzone przez | 15 lipca 2008 | Ogłoszenia

Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31), wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w Informacji o wyrobach zawierających azbest i przedkłada ją corocznie w terminie do 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa. Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada ww. informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

 

Powyższa informacja sporządzana jest w dwóch egzemplarzach:

  • Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
  • Drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Zgodnie z § 4 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649, z późn. zm.) właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Jeden egzemplarz właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości przechowuje łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej.

Wyroby zawierające azbest, zakwalifikowane zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia powinny być usunięte przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości. Usuwane wyroby zawierające azbest powinny być zastąpione wyrobami niezawierającymi tego surowca.

Pył azbestowy ma wyjątkowo szkodliwe działanie dla ludzkiego organizmu, dlatego trzeba się liczyć z tym, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie wymagało specjalnych środków ostrożności. Demontaż pokryć cementowo-azbestowych jest ściśle regulowany przepisami prawnymi. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z póżn. zm.), określa, w jaki sposób powinno się usuwać i neutralizować wyroby zawierające azbest. Owa procedura jest na tyle skomplikowana, że mogą się tej czynności podjąć jedynie wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne zezwolenie. Po zakończeniu prac firma ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Śp. Kazimierę Dworniczak

Pani Kazimiera Dworniczak z domu Malec urodziła się 17 stycznia 1939 roku w Grabowicy powiat Tomaszów Lubelski. W 1958 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Szczebrzeszynie, następnie w latach 1965 – 1967 odbywała naukę w Studium Nauczycielskim w Chełmie na kierunku...

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content