Informacja Wójta Gminy Komarów-Osada o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2016-2020”

utworzone przez | 1 lutego 2016 | Ogłoszenia

Informacja Wójta Gminy Komarów-Osada o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2016-2020”    

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XI/77/15 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada, Wójt Gminy Komarów-Osada informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2016-2020”. Nadrzędnym celem prac nad dokumentem jest sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności Gminy Komarów-Osada. Zaplanowane zadania w ramach dokumentu mają na celu zachowanie ładu przestrzennego, rozwój gospodarczy, odbudowę więzi społecznych, ochronę środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców. Niniejszy dokument będzie stanowił podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W związku z powyższym  zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad dokumentem i wypełnienie poniżej załączonej anonimowej ankiety, która ma na celu poznanie opinii mieszkańców Gminy Komarów-Osada w sprawach najistotniejszych w kontekście dalszego rozwoju gminy. Termin zwrotu wypełnionej ankiety osobiście, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: poczta@komarow.pl (w temacie należy podać: Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada) upływa z dniem 15 lutego 2016 roku.

W ramach kolejnego etapu konsultacji nad projektem ww. dokumentu zaprosimy Państwa do składania wniosków i uwag do opracowanego projektu dokumentu.

Informacje odnośnie konsultacji społecznych będą ukazywać się sukcesywnie na stronie internetowej gminy (www.komarow.pl, www.komarowosada.bip.lubelskie.pl) oraz tablicy ogłoszeń.

Niezbędna dokumentacja w sprawie dostępna jest w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, Referat Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 6 (sekretariat) w godzinach 7.30 – 15.30.

                                                                                

Wójt Gminy Komarów-Osada

(-) Wiesława Sieńkowska

 Załączniki:

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Nowe nawierzchnie drogowe

Informuję, że nabierają tempa prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w Gminie Komarów-Osada! Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 250 tysięcy. Nowe nawierzchnie asfaltowe ucieszą mieszkańców miejscowości: Dub, Komarów-Osada (ul....

Dodatkowe pieniądze na oczyszczalnie

Na wniosek Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej zwołano sesję nadzwyczajną, na której Radni zabezpieczyli dodatkowe środki w kwocie 527 409,20 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzja wynika z faktu, że zainteresowanie mieszkańców...
Skip to content