Informacja Wójta Gminy Komarów-Osada o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2016-2020”

utworzone przez | 1 lutego 2016 | Ogłoszenia

Informacja Wójta Gminy Komarów-Osada o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2016-2020”    

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XI/77/15 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada, Wójt Gminy Komarów-Osada informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2016-2020”. Nadrzędnym celem prac nad dokumentem jest sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności Gminy Komarów-Osada. Zaplanowane zadania w ramach dokumentu mają na celu zachowanie ładu przestrzennego, rozwój gospodarczy, odbudowę więzi społecznych, ochronę środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców. Niniejszy dokument będzie stanowił podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W związku z powyższym  zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad dokumentem i wypełnienie poniżej załączonej anonimowej ankiety, która ma na celu poznanie opinii mieszkańców Gminy Komarów-Osada w sprawach najistotniejszych w kontekście dalszego rozwoju gminy. Termin zwrotu wypełnionej ankiety osobiście, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: poczta@komarow.pl (w temacie należy podać: Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada) upływa z dniem 15 lutego 2016 roku.

W ramach kolejnego etapu konsultacji nad projektem ww. dokumentu zaprosimy Państwa do składania wniosków i uwag do opracowanego projektu dokumentu.

Informacje odnośnie konsultacji społecznych będą ukazywać się sukcesywnie na stronie internetowej gminy (www.komarow.pl, www.komarowosada.bip.lubelskie.pl) oraz tablicy ogłoszeń.

Niezbędna dokumentacja w sprawie dostępna jest w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, Referat Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 6 (sekretariat) w godzinach 7.30 – 15.30.

                                                                                

Wójt Gminy Komarów-Osada

(-) Wiesława Sieńkowska

 Załączniki:

Akcja Cała Gmina Biega 2023

Piękna  pogoda,  wspaniała atmosfera sprzyjała miłośnikom aktywnego wypoczynku z terenu gminy Komarów-Osada, uczestnikom akcji „Cała Gmina Biega”. W biegach przełajowych, zorganizowanych w Dzień Dziecka, wzięło udział około 300 zawodników, startujących w sześciu...

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...
Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy...

Skip to content