Informacja w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy

utworzone przez | 19 sierpnia 2015 | Ogłoszenia

      W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy- informuję, że Gmina Komarów-Osada wystąpiła do Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o powołanie Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie Gminy Komarów-Osada.

Jednocześnie informuję, że producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poza odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

  • kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 roku
  • udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody, pomocy w formie odroczenia płatności składek, rozłożenia na raty, a także umorzenia w całości bądź części.
  • odroczenia przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” aby pomoc mogła być przyznana wysokość  tych szkód powinna wynieść:

  • powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiła szkoda,
  • nie mniej niż 10 000 zł w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.

Zainteresowanych rolników prosimy o zgłaszanie szkód do dnia 28 sierpnia 2015 roku. Straty zgłaszać należy na drukach oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu Wojewódzkiego http://bip.lublin.uw.gov.pl (sposób załatwienia spraw, informacja dla rolników)

bądź w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 lub u sołtysa.

Po o tym okresie Komisja będzie sporządzała protokoły w terenie.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków...

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że zgodnie z ustawą z 9 maja 2023r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od...

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030 r.

W załączeniu raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów- Osada do 2030 r. Do pobrania: Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, jest skierowany do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa  śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu...
Skip to content