Informacja w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy

utworzone przez | 19 sierpnia 2015 | Ogłoszenia

      W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy- informuję, że Gmina Komarów-Osada wystąpiła do Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o powołanie Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie Gminy Komarów-Osada.

Jednocześnie informuję, że producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poza odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

  • kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 roku
  • udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody, pomocy w formie odroczenia płatności składek, rozłożenia na raty, a także umorzenia w całości bądź części.
  • odroczenia przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” aby pomoc mogła być przyznana wysokość  tych szkód powinna wynieść:

  • powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiła szkoda,
  • nie mniej niż 10 000 zł w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.

Zainteresowanych rolników prosimy o zgłaszanie szkód do dnia 28 sierpnia 2015 roku. Straty zgłaszać należy na drukach oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu Wojewódzkiego http://bip.lublin.uw.gov.pl (sposób załatwienia spraw, informacja dla rolników)

bądź w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 lub u sołtysa.

Po o tym okresie Komisja będzie sporządzała protokoły w terenie.

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Do pobrania : PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.
Skip to content