Informacja w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy

utworzone przez | 19 sierpnia 2015 | Ogłoszenia

      W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy- informuję, że Gmina Komarów-Osada wystąpiła do Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o powołanie Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie Gminy Komarów-Osada.

Jednocześnie informuję, że producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poza odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

  • kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 roku
  • udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody, pomocy w formie odroczenia płatności składek, rozłożenia na raty, a także umorzenia w całości bądź części.
  • odroczenia przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” aby pomoc mogła być przyznana wysokość  tych szkód powinna wynieść:

  • powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiła szkoda,
  • nie mniej niż 10 000 zł w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.

Zainteresowanych rolników prosimy o zgłaszanie szkód do dnia 28 sierpnia 2015 roku. Straty zgłaszać należy na drukach oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu Wojewódzkiego http://bip.lublin.uw.gov.pl (sposób załatwienia spraw, informacja dla rolników)

bądź w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 lub u sołtysa.

Po o tym okresie Komisja będzie sporządzała protokoły w terenie.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content