Informacja dotycząca opłat podatku

utworzone przez | 19 lutego 2021 | Aktualności

 

 

Od 21 stycznia 2021 r. mieszkańcom gminy Komarów-Osada płacącym podatki od nieruchomości, rolny
i leśny są doręczane decyzje podatkowe na 2021 rok. W akcję zaangażowani są Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy Komarów-Osada. Pierwszą ratę podatku należy zapłacić do 15 marca.

Decyzje są bezpośrednio przekazywane właścicielowi nieruchomości albo dorosłemu domownikowi bądź sukcesywnie wysyłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej.  Osoby odbierające decyzje proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru. Referat finansowo-podatkowy Urzędu Gminy Komarów-Osada przypomina o terminach płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Kolejne raty należy wnieść do:

  1.   I ratę – 15 marca;
  2.  II ratę – 17 maja;
  3. III ratę – 15 września;
  4. IV ratę – 15 listopada.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wszystkie powyższe zobowiązania można wpłacać:

  1. Przelewem na indywidualny rachunek bankowy umieszczony w decyzji ustalającej wymiar podatku.
  2. Gotówką u sołtysa lub w banku na konto Urzędu Gminy Komarów Osada Nr 98 9644 0007 2001 0050 0539 0002.

Przypominamy!

Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów- Osada w Referacie finansowo-podatkowym pod nr tel. 84 638 86 41, 84 638 86 42.  

                                                                                     Skarbnik Gminy Komarów-Osada

                                                                                                      /-/ Beata Korona

 

 

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content