Karta Dużej Rodziny – informacja dla rodzin wielodzietnych

utworzone przez | 30 czerwca 2014 | Ogłoszenia

Z dniem 16 czerwca 2014 r.  weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program ten stanowi podstawę do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych.
W praktyce będą to zniżki za wstęp do instytucji podległych właściwym ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne np. sklepy, restauracje, hotele.

Koordynatorem programu jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. Na stronie internetowej  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl będzie zamieszczony wykaz uprawnień dla rodzin wielodzietnych, oraz podmioty je przyznające.

Programem objęci są członkowie rodzin wielodzietnych bez względu na jej dochód:

 1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci
  w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności;
 2. rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby)  prowadzące rodzinny dom dziecka;
 3. dziecko – w tym dziecko nad  którym rodzic  sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny. Karty będą wydawane bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, a w szczególności:

 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu   w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Osoba przyjmująca wniosek potwierdza, że dokumenty zostały okazane i nie gromadzi kopii.

W przypadku stwierdzenia przez Wójta Gminy utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.
W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu. Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.

Wnioski o wydanie Karty będzie można pobrać jak również złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie.

Szczegółowych informacji dotyczących programu udziela pracownik GOPS w Komarowie-Osadzie – Pani Anna Grosman (Dział Świadczeń Rodzinnych) .

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Święto Rodziny  u przedszkolaków w Zubowicach

,,Mama, Tata i Ja” - to najczęściej przedstawiany przez dzieci obraz Rodziny.  W naszym przedszkolu od kilku lat organizujemy spotkanie piknikowe dla członków rodzin naszych przedszkolaków, by celebrować tak naprawdę aż trzy okazje: Święto Mamy, Święto Taty i...
Skip to content