Informacja dla Mieszkańców Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 8 października 2012 | Ogłoszenia

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Komarów-Osada

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która w znacznym stopniu zmienia zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, jak również nakłada nowe obowiązki na mieszkańców oraz gminę.

Nowe zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będą obowiązywały od 1 lipca 2013 r.

Rok 2012 jest okresem przejściowym, w którym Rada Gminy Komarów-Osada musi podjąć szereg uchwał z tym związanych, m.in. w sprawie:

· nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

· stawki opłaty, jaką mieszkańcy będą musieli uiszczać na rzecz Gminy za odbieranie odpadów komunalnych.

W dalszej kolejności: przeprowadzenie przetargu na wybór jednostki, która będzie świadczyła usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, oraz rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Realizacja tych zadań wymaga prawidłowego przygotowania całej dokumentacji, jak również właściwego skalkulowania kosztów związanych z wprowadzeniem nowego systemu.

Nowe uwarunkowania powodują to, że od 1 lipca 2013 r. Gmina staje się właścicielem odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców. Stąd też umowę z jednostką na odbiór odpadów z Państwa nieruchomości zawrze Wójt Gminy Komarów-Osada, a nie jak dotychczas indywidualnie każdy właściciel nieruchomości.

Spowoduje to, że właściciel lub zarządca nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia deklaracji, stanowiącej postawęustalenia wysokości opłaty, która będzie wnoszona do Urzędu Gminy w formie tzw. „opłaty śmieciowej”.

Szanowni Mieszkcy

Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma na celu poprawę stanu sanitarnego gminy oraz wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów. Gmina i jej mieszkańcy zobowiązani są do dostosowania się do ustanowionych przepisów w tym zakresie.

Informacje o nowym systemie i podjętych przez Radę Gminy uchwałach będą Państwu przekazywane na stronie internetowej:

www.komarowosada.bip.net.pl, lub www.komarow.pl

Dodatkowe informacje na ten temat możecie Państwo także uzyskać osobiście w Referacie Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Komarów-Osada lub dzwoniąc pod numer telefonu: 84 6153102.

Liczę na Państwa zrozumienie i daleko idącą pomoc w sprawnym wdrożeniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Komarów-Osada

Wiesława Sieńkowska

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content