Informacja dla Mieszkańców Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 8 października 2012 | Ogłoszenia

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Komarów-Osada

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która w znacznym stopniu zmienia zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, jak również nakłada nowe obowiązki na mieszkańców oraz gminę.

Nowe zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będą obowiązywały od 1 lipca 2013 r.

Rok 2012 jest okresem przejściowym, w którym Rada Gminy Komarów-Osada musi podjąć szereg uchwał z tym związanych, m.in. w sprawie:

· nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

· stawki opłaty, jaką mieszkańcy będą musieli uiszczać na rzecz Gminy za odbieranie odpadów komunalnych.

W dalszej kolejności: przeprowadzenie przetargu na wybór jednostki, która będzie świadczyła usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, oraz rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Realizacja tych zadań wymaga prawidłowego przygotowania całej dokumentacji, jak również właściwego skalkulowania kosztów związanych z wprowadzeniem nowego systemu.

Nowe uwarunkowania powodują to, że od 1 lipca 2013 r. Gmina staje się właścicielem odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców. Stąd też umowę z jednostką na odbiór odpadów z Państwa nieruchomości zawrze Wójt Gminy Komarów-Osada, a nie jak dotychczas indywidualnie każdy właściciel nieruchomości.

Spowoduje to, że właściciel lub zarządca nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia deklaracji, stanowiącej postawęustalenia wysokości opłaty, która będzie wnoszona do Urzędu Gminy w formie tzw. „opłaty śmieciowej”.

Szanowni Mieszkcy

Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma na celu poprawę stanu sanitarnego gminy oraz wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów. Gmina i jej mieszkańcy zobowiązani są do dostosowania się do ustanowionych przepisów w tym zakresie.

Informacje o nowym systemie i podjętych przez Radę Gminy uchwałach będą Państwu przekazywane na stronie internetowej:

www.komarowosada.bip.net.pl, lub www.komarow.pl

Dodatkowe informacje na ten temat możecie Państwo także uzyskać osobiście w Referacie Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Komarów-Osada lub dzwoniąc pod numer telefonu: 84 6153102.

Liczę na Państwa zrozumienie i daleko idącą pomoc w sprawnym wdrożeniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Komarów-Osada

Wiesława Sieńkowska

Akcja Cała Gmina Biega 2023

Piękna  pogoda,  wspaniała atmosfera sprzyjała miłośnikom aktywnego wypoczynku z terenu gminy Komarów-Osada, uczestnikom akcji „Cała Gmina Biega”. W biegach przełajowych, zorganizowanych w Dzień Dziecka, wzięło udział około 300 zawodników, startujących w...

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...
Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy...

Skip to content