GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2023 – AKTUALNE INFORMACJE

utworzone przez | 10 stycznia 2023 | Gospodarka odpadami

Gmina Komarów-Osada systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęła wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

OBOWIĄZEK SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku zobowiązują wszystkich wytwórców odpadów komunalnych do selektywnego zbierania wytworzonych przez siebie  odpadów komunalnych. Kto nie będzie wypełniał tego obowiązku, poniesie opłatę podwyższoną. Wprowadzenie powyższych uregulowań ma zachęcić mieszkańców do podjęcia wysiłku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany zbierać i gromadzić odpady komunalne na terenie swojej nieruchomości, w osobnych pojemnikach lub workach oznaczonych odpowiednimi kolorami. Następnie oddawać je podmiotowi odbierającemu odpady lub samemu dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK w Zamościu, ul. Droga Męczenników Rotundy 2).

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze naszej gminy określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komarów-Osada.

STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy od marca 2023 r. wynosi 18,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 54,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI

W ramach wnoszonej do gminy opłaty w 2023 roku, będą odbierane odpady komunalne z nieruchomości z częstotliwością:

 • NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE GROMADZONE W POJEMNIKACH  LUB WORKACH CZARNYCH: JEDEN RAZ W MIESIĄCU,
 • BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE – WOREK BRĄZOWY: JEDEN RAZ W MIESIĄCU,

z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym gdzie właściciel nieruchomości podał w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informacje, dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, oraz korzysta z tego tytułu ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE I METAL – WOREK ŻÓŁTY: JEDEN RAZ NA DWA MIESIĄCE,
 • SZKŁO – WOREK ZIELONY: JEDEN RAZ NA TRZY MIESIĄCE,
 • PAPIER – WOREK NIEBIESKI: JEDEN RAZ NA TRZY MIESIĄCE,
 • POPIÓŁ Z PALENISK DOMOWYCH – WOREK SZARY: W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 MAJA ORAZ OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA: JEDEN RAZ W MIESIĄCU,
 • MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ ZUŻYTE OPONY, W ILOŚCI 4 SZTUKI Z DANEJ NIERUCHOMOŚCI W CIĄGU ROKU (NIE DOTYCZY OPON POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICZEJ):  JEDEN RAZ W CIĄGU ROKU,
 • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (KOMPLETNY): JEDEN RAZ W CIĄGU ROKU.
 • ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE powstałe w wyniku prowadzenia samodzielnie drobnych remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, właściciel nieruchomości może przekazać do odbioru po telefonicznym zgłoszeniu potrzeb w tym zakresie do gminy.

Do pobrania: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy w 2023 r.

OGRANICZENIA ILOŚCI ZUŻYTYCH OPON ORAZ ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH, stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. zużyte opony – w ilości 4 sztuk rocznie z nieruchomości,
 2. odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne w ilościach 200 kg rocznie z nieruchomości.

Do pobrania:

ulotka Jak segregować odpady komunalne w Gminie Komarów-Osada

INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW

Od stycznia 2022 r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na terenie Gminy Komarów-Osada, posiadający kompostowniki przydomowe i kompostujący w nich bioodpady stanowiące odpady komunalne, mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Częściowe zwolnienie jest udzielane na podstawie informacji o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku właściciel nieruchomości, powinien złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której złoży stosowne oświadczenie.

Do pobrania: Wzór deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kompostowanie jest naturalnym procesem przemiany bioodpadów w łatwo przyswajalny dla roślin nawóz organiczny, nazywany kompostem. Kompost stanowi doskonały nawóz do wykorzystania w ogrodnictwie i rolnictwie. Kompostowanie to ekologiczna metoda wspierająca środowisko naturalne, mająca również wymiar ekonomiczny.

Kompostowanie jest sposobem na oszczędności w domowym budżecie oraz prowadzi do znacznego zmniejszenia ilości odpadów kierowanych do instalacji komunalnych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKACH PRZYDOMOWYCH:

Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:

 1. w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości,
 2. w gotowych kompostownikach ogrodowych lub,
 3. w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, zapewniającej dostęp powietrza do warstw kompostu lub,
 4. w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

Kompostownik lub pryzma musi zapewnić prawidłowy proces kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w warunkach tlenowych w okresie całego roku oraz nie może stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował posiadanie kompostownika  i kompostowanie w nim bioodpadów, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne lub uniemożliwia Wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji podanych informacji ze stanem faktycznym, musi liczyć się z utratą prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które mu przysługiwało. Zgodnie z  przywołaną wyżej ustawą (art. 6k ust. 4b), Wójt Gminy w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada lub pod numerem telefonu 846153102, 846388643.

OBOWIĄZUJĄCY NR KONTA BANKOWEGO DO WPŁATY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Urząd Gminy Komarów-Osada

Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość o/Komarów 

Nr 25 9644 0007 2010 0050 0539 0090

OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (firmy, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą), zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, tzn. mają obowiązek zawarcia indywidualnej umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

– uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;

– indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a ww. ustawy).

Ponadto, przypominam podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Rejestr podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Komarów-Osada znajduję się pod linkiem: http://www.komarow.pl/smieci-w-gminie/2639-informacja-o-podmiocie-odbierajacym-odpady-komunalne-od-wlascicieli-nieruchomosci-z-terenu-gminy-komarow-osada-i-miejscach-zagospodarowania-odpadow

Jednocześnie przypominam, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Art.  6.  [Sposób wykonania obowiązku utrzymania czystości i porządku. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych]

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2

– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Akty prawne regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi:

Skip to content