DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

utworzone przez | 12 maja 2023 | Aktualności ze szkół

Informacja dla pracodawców

Uprawnieni do otrzymania dofinansowania

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać (zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowego (Dz.U. z 2023 r. poz.900) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
  1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2020 r. poz. 2159 ze zm.),
  2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
 3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Rzemieślnikiem zgodnie z ustawą o rzemiośle jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, która niezależnie od innych wymagań przewidzianych w tej ustawie musi być członkiem jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ww. ustawy, tj. cechu lub izby rzemieślniczej.

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Pracodawcy na podstawie §3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm.) zostali zobowiązani do poinformowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Termin na złożenie wniosku

Wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika składa pracodawca w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego (wraz z załącznikami, komplet dokumentów). Zachowanie terminu jest warunkiem koniecznym. Po upływie ww. terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem tj.:
  1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
  2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy;
  3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
  4. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika, jeżeli umowa z młodocianym pracownikiem została rozwiązana na mocy porozumienia stron należy przedłożyć oświadczenie z inicjatywy której ze stron umowy nastąpiło jej rozwiązanie, jeżeli ten fakt nie wynika z przedłożonego świadectwa pracy;
  5. Kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające ,że młodociany zdał egzamin;
  6. Dokumenty potwierdzające status pracodawcy jako rzemieślnika;
  7. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  8. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (razem z wydrukiem z systemu SUDOP) https://sudop.uokik.gov.pl/;
  9. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA);
  10. Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek, (aktualny wydruk z CEIDG lub wypis KRS).
  11. Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Kwota dofinansowania

 1. w przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),
 2. 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe (umowy zawierane po 1 września 2019r.),
 3. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia u pracodawcy.

WARUNKIEM OTRZYMANIA WYŻSZEJ KWOTY DOFINANSOWANIA JEST WSKAZANIE ZAWODU W PROGNOZIE PUBLIKOWANEJ CO ROKU W MONITORZE POLSKIM.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO 10 000 ZŁ.

Pracodawcy prowadzący naukę zawodu w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego otrzymuję zwiększone do 10.000,00 zł. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Prognoza zawodów obowiązuje w przypadku umów zawartych od 1 września 2019 roku. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego rynku pracy.

Wnioski (kompletne) składane przez pracodawców na podstawie ww. umów po zakończonym przygotowaniu zawodowym będą dofinansowane do kwoty 10 000 zł wyłącznie dla zawodów, które zostaną ujęte w prognozie obowiązującej na rok, w którym została zawarta umowa z młodocianym pracownikiem. Warunkiem otrzymania wyższej kwoty dofinansowania jest wskazanie zawodu w prognozie publikowanej co roku w Monitorze Polskim.

Forma przyznania dofinansowania

Pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane jest ze środków Funduszu Pracy.

Dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników, którzy zamieszkują na terenie Gminy Komarów-Osada.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Komarów-Osada, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opłaty

Nie pobiera się.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.775 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz.2010 ze zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2094 ze zm.),
 6. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702),
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przed podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543),
 8. Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.(Dz. Urz. UE L 352 z 24 .12.2013 r. s.1),
 9. Ustawa z 27 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy Komarów-Osada

ul. Rynek 15

22-435 Komarów-Osada


Sekretariat Urzędu Gminy, pok. Nr 6

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.

 1. komunikat-gus-wskaznik

Wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

1. wykaz-zawodow-refundowanych-obowiazujacy-od-01092019-r

2. wykaz-zawodow-refundowanych-obowiazujacy-od-01092020-r

3. wykaz-zawodow-refundowanych-obowiazujacy-od-01092021-r

4. wykaz-zawodow-refundowanych-obowiazujacy-od-01092022-r

Prognoza zawodów

1. prognoza-2019

2. prognoza-2020

3. prognoza-2021

4. prognoza-2022

Załączniki do pobrania

1. Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

2. Lista-wykluczen-w-ramach-pomocy-de-minimis

3. oswiadczenie-o-pomocy-de-minimis

4. oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-prawa-do-wniesienia-odwolania

5. wniosek-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianego-pracownika

6. zawiadomienie-o-zawarciu-umowy-z-mlodocianym-pracownikiem

7. Klauzula informacyjna

8. oswiadczenie-rzemieslnik

Święto Rodziny  u przedszkolaków w Zubowicach

,,Mama, Tata i Ja” - to najczęściej przedstawiany przez dzieci obraz Rodziny.  W naszym przedszkolu od kilku lat organizujemy spotkanie piknikowe dla członków rodzin naszych przedszkolaków, by celebrować tak naprawdę aż trzy okazje: Święto Mamy, Święto Taty i...

Warsztaty florystyczne

W Samorządowym Domu Kultury, w ramach Treningu Pamięci, odbyły się kolejne warsztaty florystyczne dla seniorów. Warsztaty prowadziła Pani Justyna Kwika. Uczestnicy tworzyły piękne bukiety, śmiało puszczając wodze kreatywności i fantazji. Powstałe kompozycje czarowały...

Specjalistyczna odzież ochronna dla OSP Śniatycze

Informujemy, że zgodnie z umową nr LWOSP/376/2024 z dnia 18 marca 2024 r. o realizację zadania publicznego dofinansowanego z Budżetu Województwa Lubelskiego, OSP Śniatycze zakupiła 2 kpl. specjalistycznej odzieży ochronnej, w tym: ubrania ochronne, buty, rękawice i...
Skip to content