Dodatek pieniężny za pełnienie funkcji sołtysa

utworzone przez | 30 czerwca 2023 | Aktualności

Dodatek pieniężny za pełnienie funkcji sołtysa!

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że z dn. 1 lipca 2023 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Ustawa wprowadza dodatek emerytalny dla sołtysów w kwocie 300 zł miesięcznie (kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji).

Dodatek ten otrzymają osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej dwie kadencje, lecz nie mniej niż 8 lat,
  2. uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat
  3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie w/w ustawy.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

  1. zaświadczenie wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji
  2. oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

W Urzędzie Gminy Komarów-Osada zaświadczenia wójta, potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa, będą wydawane od dnia 3 lipca 2023 r. w pokoju nr 2.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content