Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Gospodarka odpadami

Od lipca 2019 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2)

W związku z drastycznym wzrostem cen opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych i  zmianą przepisów prawa w tym zakresie, Rada Gminy Komarów-Osada uchwałą Nr IX/72/2019 z dnia 31 maja 2019 roku zmieniła metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła nowe stawki tej opłaty.

Będzie obowiązywać opłata obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i nowe stawki opłat.

Zmianie ulega również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym niezbędne jest ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości we własnym zakresie ustala wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za miesiąc w składanej deklaracji.

 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2019 roku będzie wynosiła:

 • 8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Czytaj więcej: Od lipca 2019 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2)

Przypomnienie o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami na terenie gminy (2)

SZANOWNI PAŃSTWO!

Przypominamy o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami na terenie gminy Komarów-Osada

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.) nałożyła na gminy jako obowiązkowe zadanie własne utrzymanie czystości i porządku w gminie, które w szczególności obejmuje:

 • obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, co najmniej następujących frakcji odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

Gmina Komarów-Osada zorganizowała od lipca 2013 roku odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, są zobowiązani do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poprzez korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Komarów-Osada oraz udokumentowanie korzystania z tych usług w formie umowy oraz dowodów uiszczania opłat.

Czytaj więcej: Przypomnienie o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami na...
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30