Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”

Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze informuje, że zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Rozpoczęto prace związane z realizacją projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”

Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze informuje, że zostały rozpoczęte prace związane z realizacją projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Wybrano oferenta prac remontowo-konserwatorskich obelisku KOLOS w miejscowosci Kraczew

Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze informuje, że w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego 30.07.2018r., którego przedmiotem były „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”, wybrana została oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe INWEX Sp. z o.o., Brody Małe 2c, 22-460 Szczebrzeszyn. Wartość oferty brutto 48 450,71 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA – PRZEDSIĘBIORCY SPOZA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW DO PROJEKTU PN. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI KOMARÓW-OSADA

Gmina Komarów-Osada jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn. zm.) informuje o wyborze partnera – przedsiębiorcy spoza sektora przedsiębiorstw w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Komarów-Osada” .

W wymaganym terminie złożono jedną ofertę.

Na partnera projektu zostało wybrane:  Stowarzyszenia Aktywni w Kulturze ul. Kościuszki 12, 22-435 Komarów-Osada

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA – PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MSP DO PROJEKTU PN. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI KOMARÓW-OSADA

Gmina Komarów-Osada jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn. zm.) informuje o wyborze partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Komarów-Osada” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis).

W wymaganym terminie złożono jedną ofertę.

Na partnera projektu został wybrany:  Sklep Spożywczo-Przemysłowy Małgorzata Szymków ul. Rynek 6, 22-435 Komarów-Osada

Zostały zakończone prace związane z realizacją operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”

Gmina Komarów-Osada informuje że zakończone zostały prace związane z realizacją operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada” obejmujące:

- Budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Wolica Śniatycka,

- Budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Wolica Brzozowa,

- Budowę altany w miejscowości Komarów-Osada.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Projekt dofinansowany został na podstawie umowy nr 00041-6935-UM0310016/16 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego dnia 4 kwietnia 2017 roku.

Całkowity koszt projektu wyniósł 77 352,71 złotych

w tym:

 • dotacja 49 219,52 złotych
 • środki własne 28 133,19 złotych

Czytaj więcej: Zostały zakończone prace związane z realizacją operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w...

Informacja o podpisaniu umów z wykonawcami na realizację operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”

Gmina Komarów-Osada informuje że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada” z wybranymi wykonawcami w dniu 26 czerwca 2017 roku zostały podpisane umowy na:

- Budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Wolica Śniatycka,

- Budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Wolica Brzozowa,

- Budowę altany w miejscowości Komarów-Osada.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Więcej artykułów…

 1. Ciekawe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu naszej gminy
 2. Gmina Komarów-Osada w Projekcie partnerskim pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.
 3. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie realizuje projekt "Moje dziedzictwo"
 4. Została podpisana z Województwem Lubelskim umowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”
 5. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zubowicach z przeznaczeniem na przedszkole”
 6. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Utworzenie samorządowego przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach”
 7. "Po drogach i bezdrożach" - pierwsze spotkanie już 19 lutego 2016 r.
 8. Po drogach i bezdrożach - inicjatywa skierowana do młodzieży z gminy Komarów-Osada
 9. Informujemy, że zakończyły się prace nad opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada
 10. Odbyły się szkolenia dla pracowniów Urzędu Gminy Komarów-Osada poświęcone problematyce związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej
 11. Zaangażowani i pomocni
 12. Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”
 13. Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dub”
 14. Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”
 15. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Dubie”
 16. Odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Pilotażu System Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej
 17. Została podpisana umowa na „Dostawę i montaż siłowni zewnętrznej” w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”.
 18. Odbył się odbiór końcowy projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 19. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”.
 20. Została podpisana z wykonawcą umowa na realizację projektu pn.: „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 21. Została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 22. Szkolenie stacjonarne "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"
 23. Zakończono remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok
 24. Zakończono rozbudowę i remont remizo-świetlicy w miejscowości Kadłubiska
 25. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów-Osada
 26. Rozpoczęcie prac dot. Remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok
 27. Rozpoczęcie prac dot. Rozbudowy i remontu remizo - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska
 28. Zakończono prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach
 29. Zakończono prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce
 30. Od listopada 2012 roku trwają bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w szkołach
 31. Trwają prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach
 32. Trwają prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce
 33. Piknik Edukacyjny Cyberświat Przestrzeń Dla Nas
 34. Informacja o zakończeniu realizacji projektu
 35. Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 36. Zakończono remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej
 37. Tanecznym krokiem w świat wiedzy
 38. Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego...
 39. Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Dubie
 40. Remont świetlicy wiejskiej w Janówce
 41. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 42. Zakończono Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada
 43. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 44. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 45. Trwa budowa sieci wodociągowej
 46. Remont świetlicy wiejskiej w Janówce
 47. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej
 48. Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie
 49. Zakończono fronton ogrodzenia mogiły żołnierzy poległych w 1920 roku w miejscowości Wolica Śniatycka
 50. Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego
 51. Remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada
 52. Kolejna świetlica do remontu
 53. Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie
 54. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Wolicy Brzozowej
 55. Nowa świetlica w Komarowie Wsi
 56. Remont budynku remizo-świetlicy w Zubowicach
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30