Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Informujemy, że zakończyły się prace nad opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada

Informujemy, że zakończyły się prace nad opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada.

Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada” realizuje cele określone w Pakiecie Klimatyczno - Energetycznym 2020, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, redukcja zużycia energii finalnej, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i skierowany jest na działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprzez polepszenie dotychczasowego systemu zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, w tym również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Projekt dokumentu wskazuje kierunki działań Gminy w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej.

W niniejszym dokumencie zostały wskazane następujące działania:

 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła,
 • termomodernizacja budynków mieszkalnych,
 • instalacja odnawialnych źródeł energii ze szczególnym naciskiem na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej (w ramach niniejszego programu nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem energii wiatru),
 • remonty i odbudowa dróg gminnych (poza obszarem Natura 2000, prowadzone w ramach istniejących pasów drogowych, polegające na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych bądź nawierzchni bitumicznych o całkowitej długości poszczególnych odcinków dróg poniżej 1 km, służące poprawie bezpieczeństwa i warunków technicznych),
 • modernizacja i budowa ścieżek rowerowych,
 • wymiana taboru pojazdów gminy i jednostek OSP z terenu gminy,
 • wymiana oświetlenia ulicznego,
 • realizacja mikrobiogazowni rolniczych o mocy nie większej niż 20 kW każda, które ze względu na małe zapotrzebowanie na substraty rolnicze potrzebne do ich obsługi (około 600-650 ton/rok) nie wpłyną znacząco na zmianę struktury upraw rolniczych na terenie gminy,
 • działania informacyjno-edukacyjne, kampanie promocyjne, szkolenia w zakresie efektywności energetycznej, zrównoważonego zużycia energii i ekologii, planowanie przestrzenne zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie.

Realizacja celów i zadań wynikających z niniejszego dokumentu będzie służyła poprawie jakości środowiska na terenie Gminy Komarów-Osada.

 

Odbyły się szkolenia dla pracowniów Urzędu Gminy Komarów-Osada poświęcone problematyce związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej

W dniach 17.06.2015 i 28.08.2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada odbyły się szkolenia dla pracowników Urzędu poświęcone problematyce związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej.

 Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

 1. wprowadzenie do zagadnień ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej (podstawy naukowe, regulacje prawne, strategie UE oraz Polskie, praktyczne aspekty gospodarki niskoemisyjnej).
 2. Plan gospodarki niskoemisyjnej (cel, zakres i struktura),
 3. zasady opracowania Planów gospodarki niskoemisyjnej (spójność z innymi dokumentami, planowanie działań, zapewnienie udziału interesariuszy),
 4. inwentaryzacja emisji (zasady opracowania inwentaryzacji, podział na grupy źródeł, źródła danych, metody),
 5. realizacja działań przewidzianych w Planie gospodarki niskoemisyjnej (struktury odpowiedzialne, koordynacja),
 6. monitoring realizacji Planów gospodarki niskoemisyjnej (metodyka monitorowania, zbieranie danych, raportowanie, podział odpowiedzialności),
 7. aktualizacja Planów gospodarki niskoemisyjnej (ewaluacja rezultatów, planowanie działania korygujących, aktualizacja planu).
 8. omówienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na przykładzie.

Szkolenia przeprowadził Pan Michał Pelczarski przedstawiciel firmy Energia Nowe Technologie Sp. z o.o. z Lublina, wykonawcy Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada.

Szkolenie są jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

 

Zaangażowani i pomocni

Stowarzyszenie „DLA CIEBIE” w okresie od 01 czerwca 2015 r. do 31 lipca 2015 r. realizuje projekt pt. „Zaangażowani i pomocni” dofinansowany w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO” dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu-Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach realizowanego projektu w/w Stowarzyszenie zostanie doposażone w sprzęt biurowy oraz książki tematyczne, co umożliwi sprawne funkcjonowanie organizacji.

 

Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”

Informujemy, że Gmina Komarów-Osada w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych na realizację projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

W dniu 29 grudnia 2014 roku została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą umowa na dofinansowanie powyższego projektu.

Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dub”

Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dub”. Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 02545-6930-UM0344677/14 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego dnia 2 października 2014 roku. Całkowity koszt projektu po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyniósł 14 919,90 złotych w tym dotacja 6 500,00 złotych.

Czytaj więcej: Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni...

Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”

Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”. Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 02164-6930-UM0344176/14 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego dnia 7 maja 2014 roku. Całkowity koszt projektu po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyniósł 20 504,10 złotych w tym dotacja 13 336,00 złotych.

Czytaj więcej: Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni...

Więcej artykułów…

 1. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Dubie”
 2. Odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Pilotażu System Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej
 3. Została podpisana umowa na „Dostawę i montaż siłowni zewnętrznej” w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”.
 4. Odbył się odbiór końcowy projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 5. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”.
 6. Została podpisana z wykonawcą umowa na realizację projektu pn.: „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 7. Została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 8. Szkolenie stacjonarne "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"
 9. Zakończono remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok
 10. Zakończono rozbudowę i remont remizo-świetlicy w miejscowości Kadłubiska
 11. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów-Osada
 12. Rozpoczęcie prac dot. Remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok
 13. Rozpoczęcie prac dot. Rozbudowy i remontu remizo - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska
 14. Zakończono prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach
 15. Zakończono prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce
 16. Od listopada 2012 roku trwają bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w szkołach
 17. Trwają prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach
 18. Trwają prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce
 19. Piknik Edukacyjny Cyberświat Przestrzeń Dla Nas
 20. Informacja o zakończeniu realizacji projektu
 21. Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 22. Zakończono remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej
 23. Tanecznym krokiem w świat wiedzy
 24. Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego...
 25. Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Dubie
 26. Remont świetlicy wiejskiej w Janówce
 27. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 28. Zakończono Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada
 29. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 30. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 31. Trwa budowa sieci wodociągowej
 32. Remont świetlicy wiejskiej w Janówce
 33. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej
 34. Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie
 35. Zakończono fronton ogrodzenia mogiły żołnierzy poległych w 1920 roku w miejscowości Wolica Śniatycka
 36. Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego
 37. Remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada
 38. Kolejna świetlica do remontu
 39. Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie
 40. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Wolicy Brzozowej
 41. Nowa świetlica w Komarowie Wsi
 42. Remont budynku remizo-świetlicy w Zubowicach
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30