Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”

Informujemy, że Gmina Komarów-Osada w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych na realizację projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

W dniu 29 grudnia 2014 roku została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą umowa na dofinansowanie powyższego projektu.

Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dub”

Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dub”. Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 02545-6930-UM0344677/14 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego dnia 2 października 2014 roku. Całkowity koszt projektu po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyniósł 14 919,90 złotych w tym dotacja 6 500,00 złotych.

Czytaj więcej: Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni...

Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”

Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”. Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 02164-6930-UM0344176/14 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego dnia 7 maja 2014 roku. Całkowity koszt projektu po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyniósł 20 504,10 złotych w tym dotacja 13 336,00 złotych.

Czytaj więcej: Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni...

Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Dubie”

Informujemy, że w dniu 5 sierpnia 2014 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Dubie”. W wyniku weryfikacji projekt uzyskał pozytywną ocenę i w dniu 2 października 2014 roku została podpisana z Samorządem Województwa Lubelskiego umowa na dofinansowanie ww. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich. Kwota przyznanej pomocy wynosi 6.500,00 zł.

Odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Pilotażu System Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej

Związku z realizacją przez Gminę Komarów-Osada/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie Pilotażu System Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej  w ramach projektu pn. ,,Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym,, Działanie 1.2 Wspieranie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 28 sierpnia 2014 roku w świetlicy wiejskiej w Komarowie-Wsi odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu. Przybyłych na konferencję gości przywitał Wójt gminy Komarów-Osada – Pani Wiesława Sieńkowska. W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście m.in. władze gminy, radni, specjaliści pracujący w Klubie Integracji Społecznej w Komarowie-Osadzie, uczestnicy Klubu Integracji Społecznej, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Komarowie-Osadzie, pracownicy ośrodka pomocy. Podczas spotkania dokonano kompleksowego podsumowania rezultatów pilotażu, wdrażanych działań oraz osiągnięte rezultaty.

Czytaj więcej: Odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Pilotażu System Certyfikacji Klubów...

Została podpisana umowa na „Dostawę i montaż siłowni zewnętrznej” w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie zapytania ofertowego na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie” w dniu 17 lipca 2014 roku z wybranym wykonawcą została podpisana umowa na „Dostawę i montaż siłowni zewnętrznej”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich.

Odbył się odbiór końcowy projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”

W dniu 26.06.2014 roku nastąpił odbiór końcowy projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”, realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich. Koszt projektu wynosi ogółem 44.669,81 zł z czego dotacja wynosi 15.657,44 zł.

Więcej artykułów…

 1. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”.
 2. Została podpisana z wykonawcą umowa na realizację projektu pn.: „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 3. Została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 4. Szkolenie stacjonarne "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"
 5. Zakończono remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok
 6. Zakończono rozbudowę i remont remizo-świetlicy w miejscowości Kadłubiska
 7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów-Osada
 8. Rozpoczęcie prac dot. Remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok
 9. Rozpoczęcie prac dot. Rozbudowy i remontu remizo - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska
 10. Zakończono prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach
 11. Zakończono prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce
 12. Od listopada 2012 roku trwają bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w szkołach
 13. Trwają prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach
 14. Trwają prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce
 15. Piknik Edukacyjny Cyberświat Przestrzeń Dla Nas
 16. Informacja o zakończeniu realizacji projektu
 17. Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 18. Zakończono remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej
 19. Tanecznym krokiem w świat wiedzy
 20. Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego...
 21. Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Dubie
 22. Remont świetlicy wiejskiej w Janówce
 23. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 24. Zakończono Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada
 25. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 26. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 27. Trwa budowa sieci wodociągowej
 28. Remont świetlicy wiejskiej w Janówce
 29. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej
 30. Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie
 31. Zakończono fronton ogrodzenia mogiły żołnierzy poległych w 1920 roku w miejscowości Wolica Śniatycka
 32. Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego
 33. Remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada
 34. Kolejna świetlica do remontu
 35. Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie
 36. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Wolicy Brzozowej
 37. Nowa świetlica w Komarowie Wsi
 38. Remont budynku remizo-świetlicy w Zubowicach
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30