Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA – PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MSP DO PROJEKTU PN. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI KOMARÓW-OSADA

Gmina Komarów-Osada jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn. zm.) informuje o wyborze partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Komarów-Osada” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis).

W wymaganym terminie złożono jedną ofertę.

Na partnera projektu został wybrany:  Sklep Spożywczo-Przemysłowy Małgorzata Szymków ul. Rynek 6, 22-435 Komarów-Osada

Zostały zakończone prace związane z realizacją operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”

Gmina Komarów-Osada informuje że zakończone zostały prace związane z realizacją operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada” obejmujące:

- Budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Wolica Śniatycka,

- Budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Wolica Brzozowa,

- Budowę altany w miejscowości Komarów-Osada.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Projekt dofinansowany został na podstawie umowy nr 00041-6935-UM0310016/16 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego dnia 4 kwietnia 2017 roku.

Całkowity koszt projektu wyniósł 77 352,71 złotych

w tym:

 • dotacja 49 219,52 złotych
 • środki własne 28 133,19 złotych

Czytaj więcej: Zostały zakończone prace związane z realizacją operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w...

Informacja o podpisaniu umów z wykonawcami na realizację operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”

Gmina Komarów-Osada informuje że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada” z wybranymi wykonawcami w dniu 26 czerwca 2017 roku zostały podpisane umowy na:

- Budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Wolica Śniatycka,

- Budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Wolica Brzozowa,

- Budowę altany w miejscowości Komarów-Osada.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ciekawe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu naszej gminy

Gmina Komarów-Osada otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie, Śniatyczach, Dubie i Antoniówce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 tytuł projektu „SZKOŁY XXI WIEKU W GMINIE KOMARÓW-OSADA”

Projektem objętych zostanie 294 uczniów oraz 30 nauczycieli. W ramach projektu przewidziane są specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów    z matematyki, języka angielskiego, przyrody, rozwijające z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zajęcia z  psychologiem i logopedą. Zaplanowano zakup sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych, rzutników multimedialnych, zestawów pomocy dydaktycznych, wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. Okres realizacji projektu od 3 lipca 2017 roku do 29 czerwca 2018 roku. Kwota dofinansowania wynosi 609.809,44 zł. wkład własny niepieniężny 36.285,00 zł. (wynajem sal lekcyjnych). Ogółem budżet projektu wynosi 646,094,44 zł.

Jesteśmy szczęśliwi, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele będą rozwijać swoje umiejętności na różnych płaszczyznach.

Czytaj więcej: Ciekawe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu naszej gminy

Gmina Komarów-Osada w Projekcie partnerskim pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
28 lutego 2017 roku Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego jest Partnerem Wiodącym, Partnerami Projektu są 43 Gminy, a samochody ratowniczo-gaśnicze docelowo otrzymają 43 Ochotnicze Straże Pożarne biorące udział w projekcie.

W ramach projektu gmina Komarów-Osada otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Zubowicach.

Czytaj więcej: Gmina Komarów-Osada w Projekcie partnerskim pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i...

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie realizuje projekt "Moje dziedzictwo"

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie wspólnie z 12 młodych ludzi w wieku gimnazjalnym, lubiących wyzwania i aktywne spędzanie wolnego czasu, realizuje, w ramach programu „Równać Szanse”, projekt „Moje dziedzictwo”.

W ramach projektu przewidziano m.in. odkrywanie dziedzictwa regionalnego, gdzie w czasie spotkań z mieszkańcami będziemy poznawać zapomniane potrawy i ich smak oraz gry i zabawy naszych dziadków i rodziców, aby później, na ich bazie, zorganizować warsztaty kulinarne i wydać „kalendarz więzi”. Ponadto weźmiemy udział w warsztatach i plenerze fotograficznym. W ramach inicjatywy młodych wyjedziemy pod namioty. Całość projektu zakończymy piknikiem, podczas którego będziemy promować nasze dziedzictwo. Wszystkie te działania mają służyć naszemu rozwojowi. Będziemy doskonalić już posiadane, a często jeszcze nierozpoznane, umiejętności i zdolności lub zdobywać nowe. Będziemy uczyć się konsekwencji w dążeniu do wyznaczonego celu, odpowiedzialności za przyjęte na siebie zobowiązania. Poznamy swoje mocne i słabe strony, odnajdziemy się w nowych sytuacjach i relacjach a przy tym będziemy się dobrze bawić.

Czytaj więcej: Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie realizuje projekt "Moje dziedzictwo"

Została podpisana z Województwem Lubelskim umowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2017 roku została podpisana z Województwem Lubelskim umowa na dofinansowanie  projektu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada” obejmującym

- Budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Wolica Śniatycka,

- Budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Wolica Brzozowa,

- Budowę altany w miejscowości Komarów-Osada.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Kwota dofinansowania 51 221,00 zł. środki finansowe gminy 29 277,76 zł.

Ogółem budżet projektu wynosi 80 498,76 zł.

Więcej artykułów…

 1. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zubowicach z przeznaczeniem na przedszkole”
 2. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Utworzenie samorządowego przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach”
 3. "Po drogach i bezdrożach" - pierwsze spotkanie już 19 lutego 2016 r.
 4. Po drogach i bezdrożach - inicjatywa skierowana do młodzieży z gminy Komarów-Osada
 5. Informujemy, że zakończyły się prace nad opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada
 6. Odbyły się szkolenia dla pracowniów Urzędu Gminy Komarów-Osada poświęcone problematyce związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej
 7. Zaangażowani i pomocni
 8. Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”
 9. Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dub”
 10. Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”
 11. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Dubie”
 12. Odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Pilotażu System Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej
 13. Została podpisana umowa na „Dostawę i montaż siłowni zewnętrznej” w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”.
 14. Odbył się odbiór końcowy projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 15. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”.
 16. Została podpisana z wykonawcą umowa na realizację projektu pn.: „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 17. Została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 18. Szkolenie stacjonarne "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"
 19. Zakończono remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok
 20. Zakończono rozbudowę i remont remizo-świetlicy w miejscowości Kadłubiska
 21. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów-Osada
 22. Rozpoczęcie prac dot. Remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok
 23. Rozpoczęcie prac dot. Rozbudowy i remontu remizo - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska
 24. Zakończono prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach
 25. Zakończono prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce
 26. Od listopada 2012 roku trwają bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w szkołach
 27. Trwają prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach
 28. Trwają prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce
 29. Piknik Edukacyjny Cyberświat Przestrzeń Dla Nas
 30. Informacja o zakończeniu realizacji projektu
 31. Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 32. Zakończono remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej
 33. Tanecznym krokiem w świat wiedzy
 34. Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego...
 35. Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Dubie
 36. Remont świetlicy wiejskiej w Janówce
 37. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 38. Zakończono Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada
 39. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 40. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 41. Trwa budowa sieci wodociągowej
 42. Remont świetlicy wiejskiej w Janówce
 43. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej
 44. Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie
 45. Zakończono fronton ogrodzenia mogiły żołnierzy poległych w 1920 roku w miejscowości Wolica Śniatycka
 46. Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego
 47. Remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada
 48. Kolejna świetlica do remontu
 49. Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie
 50. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Wolicy Brzozowej
 51. Nowa świetlica w Komarowie Wsi
 52. Remont budynku remizo-świetlicy w Zubowicach
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30