Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Zabytki

WYKAZ ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY KOMARÓW OSADA

WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Czas trwania

 1.

Dub

Kościół parafialny drewniany,

1778-1779

 2.

Dub

Dzwonnica, drewniana,

poł. XIX

 3.

Dub

Ogrodzenie z bramą murowane,

poł. XIX

 4.

Dub

2 nagrobki kamienne,

poł. XIX

 5.

Dub

Cmentarz przy kościele z drzewostanem

k. XVIII

 6.

Dub

Cmentarz grzebalny, czynny z drzewostanem,

Pocz. XIX

 7.

Dub

Kaplica grobowa Rulikowskich, murowana,

1910

 8.

Komarów-Osada

Kościół parafialny, murowany,

1908-11

 9.

Komarów-Osada

Nagrobek kamienny,

1853

 10.

Komarów-Osada

Cmentarz przykościelny z   drzewostanem,

Pocz. XX

 11.

Komarów-Osada

Cmentarz grzebalny, czynny z drzewostanem,

k. XVIII

 12.

Zubowice

Kościół parafialny (d. cerkiew gr-kat.), drewniany,

1777

 13.

Zubowice

Dzwonnica drewniana

1777

 14.

Zubowice

Cmentarz przykościelny z drzewostanem

k. XVIII

 

Przyroda i Turystyka

Niewątpliwy atut gminy stanowią przyrodniczo cenne obszary m.in.: zespół stawów wodnych wsi Dub z kompleksem leśnym, zabudową wsi - jej elementami zabytkowymi oraz łąkami w dolinie rzecznej. Duże walory krajobrazowe i poznawcze stanowi rozległa dolina rzeczna z typową roślinnością bagienną, miejscami lęgowymi ptaków w części północnej gminy. Teren ten, objęty ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000 – Dolina Sieniochy  PLH 060025, o powierzchni 2 693,1ha, zatwierdzony decyzją Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 22 grudnia 2009 r w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny /C(2009) 10422/, jest bardzo cenny pod względem krajobrazowym i poznawczym, stanowi jeden z największych w Polsce kompleks bardzo bogatych florystycznie łąk trzęślicowych a także obejmuje torfowiska nakredowe. Stwierdzono tutaj występowanie wielu rzadkich gatunków roślin, w tym dwa gatunki cenne z europejskiego punktu widzenia: wapieniolubny storczyk - lipiennik Loesela i zagrożony wyginięciem w Polsce - starodub łąkowy. Nieco szerszy w granicach stanowi obszar Natura 2000 - Ostoja Tyszowiecka PLB 060011, o powierzchni 11029,4ha wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 /Dz.U. Nr 179, poz. 1275/. Jest to również miejsce bytowania rzadkich gatunków ptaków: derkacz, dublet i dzierzba gąsiorek.Ciekawa lokalizacja na stokach wierzchowin miejscowości Kraczew, Sosnowa-Dębowa, Księżostany w otoczeniu bogatych lasów, predysponuje te miejscowości do organizowania różnych form wypoczynku i rekreacji. Ponadto, we wsi Księżostany występują źródła wód, których walory cenią sobie lokalni mieszkańcy.

Podkategorie

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30