Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych - właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

all4web
odśwież

A+ A A-

Zaproszenie do składnia ofert

  • Sekretariat

Komarów-Osada, 2019-05-13

RGO.V.6840.1.2019

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących:
- podział działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 753 położonej w miejscowości Komarów-Osada, obręb Komarów Osada;
- podział działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 827 położonej w miejscowości Komarów Osada
- rozgraniczenie działek  oznaczonych  numerami ewidencyjnymi  147/2, 148 i 147/1 oraz 112/2, 112/1 i  113  położonych w miejscowości Komarów Dolny, obręb Komarów Dolny.
2. Wymagany termin realizacji prac objętych zamówieniem do 31 grudnia 2019 roku.
3. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.
4.  Warunki płatności – przelew 30 dni od daty otrzymania faktury
5. Ofertę należy:
a)  ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie  pisemnej:
b) ofertę należy złożyć w  terminie do dnia 3 czerwca 2019 roku do godz.13:00 na formularzu ofertowym
c) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na wykonanie prac geodezyjnych,
d) zaoferowana cena musi obejmować całość zamówienia i powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty
6.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, pokój 17 w dniu 3 czerwca 2019 roku o godz.13:15.
7. O Wyborze wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
Załączniki:
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30